Egyesületünk alapszabálya

A La Leche Liga Magyarország Egyesület
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

1. Az Egyesület neve és székhelye

1.1. Az Egyesület neve: La Leche Liga Magyarország Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). A "La Leche Liga" név nemzetközi szerzői jogvédelem alatt áll.

1.2. Az Egyesület székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó u. 18.

2. Az Egyesület célja

2.1. Az Egyesület célja,

(a) hogy bátorítást, támogatást, megfelelő információkat és gyakorlati segítséget nyújtson azoknak az édesanyáknak, akik szoptatni kívánják gyermeküket;
(b) hogy felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy az anyák megtanítsák egymást arra, miként érzékelhetik és elégíthetik ki gyermekeik szükségleteit;
(c) hogy segítse az anyákat anyai szerepük elfogadásában és a szoptatás útján megvalósuló anyai gondoskodás fontosságának felismerésében.
(d) hogy az apáknak segítséget adjon az apai szerepükben való megerősödéshez és az anyáknak nyújtott támogatásukhoz, hogy ezáltal olyan szoros kapcsolat fejlődjék ki, amely a családot és az egész társadalmat is alapjaiban erősíti;
(e) hogy kiegészítse az orvosok és a többi egészségvédő szakember tevékenységét;
(f) hogy hirdesse a szoptatásnak - mint a csecsemőtáplálás biológiai módjának egyedülálló szerepét az anya és a gyermek testi-lelki jóllétének biztosításában;
(g) hogy összegyűjtse és terjessze a szoptatással és laktációval kapcsolatos érvényes kutatási eredményeket és tudományos tényeket;
(h) hogy tapasztalatait és ismereteit megossza valamennyi érdekelt szakemberrel;
(i) hogy részt vegyen minden olyan - akár más egyesületekkel, szervezetekkel vagy testületekkel közös - feladatban, amely a szoptató anyák támogatásának, a szoptatással kapcsolatos helyes ismeretek terjesztésének és a szoptatási arány növelésének érdekében történik.

2.2. Az Egyesületet nem gyógyászati közellátási tevékenység folytatására szervezték. Sem tagjai, sem vezetője nem jogosultak orvosi tanácsot adni, amikor az Egyesület nevében vagy képviseletében járnak el.

2.3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.4. Közhasznú tevékenység

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében jogszabályban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó, közhasznú tevékenységet végez, mellyel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bek. a) pontjának megfelelően az egyesület az általa végzett köz-hasznú tevékenységét az alábbiakban jelöli meg:

(a) egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs, valamint az egészséges életmód segítését célzó tevékenység az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (a továbbiakban: Eütv.) 35. § (2) bek. e) pontja, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bek. 4. pontja alapján
(b) család- és nővédelmi gondozás, különös tekintettel a várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozására az Eütv. 41. § a-c) pontja alapján
(c) családvédelmi, a családok jólétét erősítő tevékenység a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 1-6. § alapján
(d) szociális, gyermekjóléti tevékenység a Mötv. 13. § (1) bek. 8. pontja alapján
(e) nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztő tevékenység a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § alapján
(f) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1.§, illetve a Mötv. 23. § (5) bek. 11. pontja alapján

Az egyesület tevékenységét a következő, Alaptörvényben biztosított alapjogokra is tekintettel végzi:

XV. cikk

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

XVI. cikk

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

XX. cikk

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

3. A La Leche Liga filozófiája

A La Leche Liga filozófiája a következőkben foglalható össze:

(a) A szoptatással megvalósult anyai gondoskodás az a mód, amely a csecsemő szükség-leteit a legtermészetesebben és leghatékonyabban érti meg és elégíti ki.
(b) Az anyának és a csecsemőnek minél előbb és minél többet együtt kell lennie, hogy szoros kapcsolatukat és az elegendő tejellátást megalapozzák.
(c) Az első években a gyermek számára az édesanyjával való intenzív együttlét olyan alapvető szükséglet, mint a táplálék.
(d) Az anyatej a legkiválóbb csecsemőtáplálék.
(e) Az egészséges, időre született csecsemő számára mindaddig az anyatej az egyetlen szükséges táplálék, amíg — kb. fél évvel a születést követően — a baba a szilárd étel iránti igényét nem jelzi.
(f) Ideális esetben a szoptatás addig folytatódik, amíg a gyermek kinövi ezt a szükségletét.
(g) Az anya éber és aktív részvétele a gyermekszülésben elősegíti a szoptatás megfelelő indulását.
(h) A szoptatás élményét megszépíti, a gondoskodó szülőpárt pedig élteti a csecsemő apja által nyújtott szeretetteljes támogatás, segítségnyújtás és a vele töltött együttlét. A gyermeknek az apához fűződő meghitt kapcsolata fejlődésének fontos eleme kora csecsemőkortól kezdve.
(i) A megfelelő táplálkozás kiegyensúlyozott étrendet jelent, amelyben az ételek a lehető legtermészetesebb állapotukban szerepelnek.
(j) A csecsemőkortól kezdve a gyermekeknek olyan szerető útmutatásra van szükségük, amely képességeik elfogadását és az érzéseik iránti érzékenységet tükrözi.

4. Az Egyesület tevékenysége

4.1. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenysége körében az alábbi tevékenységeket folytatja:

(a) telefonos tanácsadásra és baba-mama csoport vezetésre alkalmas La Leche Liga szoptatási tanácsadókat képez;
(b) baba-mama csoportokat szervez és működtet;
(c) telefonos szoptatási tanácsadási szolgáltatást nyújt;
(d) továbbképzéseket szervez La Leche Liga szoptatási tanácsadók, egészségügyi dolgozók és érdeklődő családok számára;
(e) a szoptatást népszerűsítő, a szülői gondoskodást erősítő, a család szerepét támogató rendezvényeket szervez;
(f) támogatja a La Leche Liga szoptatási tanácsadók továbbképzését konferenciákon és egyéb találkozókon;
(g) önkéntes szoptatási segítőket képez
(h) honlapot üzemeltet;
(i) információs kiadványokat és könyveket ad ki;
(j) csoportjaiban a szoptatással, csecsemőgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvtárat tart fent.

4.2. Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személy is részesülhessen.

5. Az Egyesület formája

5.1. Jelen Alapszabály a 2013. évi I. törvény (Polgári Törvénykönyv), illetve a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Törvény) szerint értelmezendő.

5.2. A La Leche Liga Magyarország Egyesület céljai és filozófiája azonosak a La Leche League International (a továbbiakban: LLLI) nevű nemzetközi szervezet céljaival és filozófiájával, az Egyesület a LLLI-t szakmai felettesének fogadja el.

5.3. Az Egyesület tevékenységének egy részét szoptatós baba-mama csoportokban, ún. "La Leche Liga csoportokban" végzi. A csoportok az Egyesület részét képezik, nem önálló szervezetek.

5.4. A La Leche Liga Magyarország a LLLI szervezeti felépítéséből adódóan a La Leche Liga Europe (továbbiakban LLLE) alá tartozik. Az aktuális tagdíjat az LLLE felé a La Leche Liga Magyarország Egyesület fizeti. A La Leche Liga szoptatási tanácsadói által az LLLMo-nak befizetett tagdíj tartalmazza a LLLI, valamint az Egyesület felé fizetendő tagdíjat is, és a mindenkori változások függvényében kerül megállapításra.

5.5. La Leche Liga szoptatási tanácsadók

(a) La Leche Liga szoptatási tanácsadó csak az a személy lehet, akit a La Leche Liga Ma-gyarország vagy más La Leche Liga szervezet a LLLI saját szabályozásának megfelelően akkreditált.
(b) A La Leche Liga szoptatási tanácsadó a LLLI-nek tagdíjat fizet.
(c) A La Leche Liga szoptatási tanácsadónak joga van telefonos és személyes szoptatási tanácsadást nyújtani a hozzáforduló családok számára, ill. ún. "La Leche Liga csoportot" vezetni.
(d) A La Leche Liga szoptatási tanácsadó köteles munkáját a LLLI rendeleteinek megfelelően végezni. A La Leche Liga szoptatási tanácsadónak mindenkor be kell tartania "Az anyatejet helyettesítő anyagok marketingjének nemzetközi kódexét".
(e) A La Leche Liga szoptatási tanácsadók munkájukat önkéntesként végzik, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de költségtérítést elfogadhatnak.
(f) Amennyiben a La Leche Liga szoptatási tanácsadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, a LLLI – a saját szabályzatában meghatározottak szerint - akkreditációjától megfoszthatja.
(g) Az a személy, akit nem akkreditáltak a LLLI szabályainak megfelelően – beleértve az akkreditációs folyamatban résztvevő La Leche Liga szoptatási tanácsadó-jelöltet és az akkreditációjától megfosztott La Leche Liga szoptatási tanácsadót is – nem jogosult a „La Leche Liga szoptatási tanácsadó" megnevezés használatára. A nem aktív státuszban lévő La Leche Liga szoptatási tanácsadó által vezetett baba-mama csoport nem használhatja a "La Leche Liga csoport" nevet és az LLLI logóját.
(h) Az Egyesület nevében telefonos vagy személyes szoptatási tanácsadást illetve cso-portvezetést kizárólag az Alapszabály 7.3. pontjában meghatározott rendes tag végezhet.

5.6. La Leche Liga szoptatási tanácsadók képzése

(a) A La Leche Liga szoptatási tanácsadók kiválasztása és képzése a LLLI szabványa szerint történik.
(b) A La Leche Liga szoptatási tanácsadó-jelölt képzése a megfelelő formanyomtatványok kitöltése, benyújtása és elfogadása, valamint az Egyesület felé a képzési díj befizetése után kezdődik meg.
(c) A képzés végén a La Leche Liga szoptatási tanácsadó jelöltje az Egyesületnek akkreditációs díjat fizet.
(d) A képzési és akkreditációs díj aktuális összegéről éves rendes ülésein a közgyűlés dönt.

6. Az Egyesület gazdálkodása

6.1. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

6.2. Az Egyesület – céljai megvalósítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület a vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységét és céljait nem veszélyeztetve végezheti, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag 2. pontban megjelölt célok megvalósítására fordíthatja.

6.3. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, a beszámoló elkészítésére az Egyesület megfelelő képesítéssel rendelkező könyvelőt alkalmazhat.

6.4. Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesíti.

7. Tagság

7.1. Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll.

7.2.1. Rendes tag

(a) Az Egyesület rendes tagja a LLLI szabályaival összhangban akkreditált La Leche Liga szoptatási tanácsadó lehet, aki aktív státuszban van. (b) Az aktív státusz megszűnésével a rendes tag automatikusan pártoló taggá válik, amennyiben a pártoló tagsági díjat befizeti. (c) A rendes tag a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik.

7.2.2. Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei

Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:

(a) eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeiknek
(b) az LLLI SoC formanyomtatványt évenként aláírni
(c) a tanácsadási naplót vezetni
(d) az évenkénti továbbképzéseken részt venni
(e) a szervezeti életben részt venni
(f) a vállalt tisztséget a legjobb képességük szerint ellátni és
(g) a tagdíjat rendszeresen fizetni

Az Egyesület rendes tagjai jogosultak:

(a) az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni;
(b) véleményt nyilvánítani az Egyesület működésével kapcsolatban;
(c) az Egyesület bármely tisztségére tisztségviselőt választani;
(d) az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók, amennyiben a törvény által szabályozott feltételeknek megfelelnek;
(e) az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe venni.

7.2.3. A rendes tagsági jogviszony megszűnik:

(a) a kilépés írásbeli bejelentésével;
(b) a tagsági díj nem fizetésével, ha a rendes tag a tagdíjat a határidőig nem fizeti be, és az erről szóló felszólító levél kézhezvételétől számított 30 napon belül sem pótolja mulasztását. A felszólító levél tartalmazza a tagdíj befizetés elmaradására való emlékeztetést, a mulasztás pótlására való felszólítást, valamint azt a figyelmeztetést, hogy a 30 napos határidő elmulasztásának következményeként a rendes tagsági jogviszony megszűnik. A tagság megszűnéséről az Egyesület Vezetősége dönt, és az erről szóló határozatot a tagnak levélben elküldi.
(c) az aktív La Leche Liga szoptatási tanácsadói státusz megszűnésével;
(d) a tag kizárásával. Az Egyesületből kizárható az a rendes tag, aki valamely jogszabályt, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal, vagy bármely egyesületi határozattal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(e) a rendes tag halálával

7.3. Pártoló tag

(a) Az Egyesületben pártoló tag lehet minden olyan nagykorú személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, a belépési nyilatkozatot kitölti és az Egyesület részére e-mailben, faxon vagy postai úton eljuttatja, valamint fizeti a tagdíjat.
(b) A pártoló tag az Egyesület rendezvényeiről és az Egyesület honlapján megjelenő újdonságokról értesítést kap, valamint az Egyesület által szervezett továbbképzéseken a részvételi díjból engedményre jogosult.
(c) A pártoló tag a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik.
(d) A pártoló tagsági jogviszony automatikusan megszűnik:

 1. a kilépés írásbeli bejelentésével;
 2. a tagsági díj nem fizetésével, ha a tag a tagdíjat a határidőig nem fizeti be;
 3. a tag kizárásával. Az Egyesületből kizárható az a pártoló tag, aki jogszabályt sértő, vagy az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
 4. a pártoló tag halálával.

7.4. A tagdíj mértékét éves rendes ülésein a közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat a belépéskor, egyébként minden év február 28. napjáig kell megfizetni az Egyesület bankszámlájára történő közvetlen befizetéssel vagy átutalással.

7.5. A rendes tagokra vonatkozó tagdíj mértéke január-június közötti belépés esetén megegyezik az aktuális rendes tagdíj mértékével, július-december közötti időszakban történő belépés esetén összege a rendes tagdíj 50%-a.

7.6. A befizetett tagdíj nem igényelhető vissza.

7.7. A tag kizárása az Egyesületből a Vezetőség által lefolytatott fegyelmi eljárást követően történhet. A fegyelmi eljárás során a tag tudomására hozzák, hogy mit rónak a terhére, és lehetőséget biztosítanak a védekezésre. A kizárni szándékozott tag védekezését az Vezetőség előtt 30 (harminc) napon belül jogosult előadni. A fegyelmi eljárás során a Vezetőség figyelembe veszi a vétséget bizonyító és a mentő vagy enyhítő körülményeket egyaránt. Az eljárás lezárásakor a Vezetőség által előkészített határozati javaslatról a Közgyűlés a jelenlévők egy-szerű szótöbbségével dönt, amelyet a jogorvoslatra való lehetőségről való tájékoztatással valamint a kizárás részletes indoklásával tértivevényes levél útján a taghoz írásban eljuttat.

7.8. A kizárni szándékozott tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéken pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

8. Az Egyesület szervezeti felépítése

8.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ügyintéző szerve a Vezetőség. A szervezet működési és gazdálkodási rendjét, a vezető szerv megválasztását a Civil tv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével határozza meg.

8.2.1. A közgyűlés

(a) Az Egyesület döntéshozó szerve a rendes tagok összességéből álló közgyűlés.
(b) A közgyűlés:

 1. megállapítja és módosítja az Egyesület Alapszabályát;
 2. a rendes tagok soraiból megválasztja az Egyesület elnökét és a Vezetőség tagjait, illetve felmenti azokat;
 3. dönt az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervei éves beszámolójának elfogadásáról;
 4. meghatározza az éves költségvetést;
 5. elfogadja az előző évről készített éves beszámolót;
 6. meghatározza a tagsági díj, valamint a szoptatási tanácsadó-jelöltek képzési és akkreditációs díjának mértékét;
 7. dönt az Egyesület feloszlásáról vagy más társadalmi szervezettel való együttműködésről;
 8. jóváhagyja azon szerződéseket, amelyeket az Egyesület saját tagjával, vagy a Vezetőség valamely tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt;
 9. dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy a Vezetőségi tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről.

(c) A közgyűlést a Vezetőség szükség szerint (rendkívüli közgyűlés), de évente legalább egyszer (éves közgyűlés) köteles összehívni.
(d) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a rendes tagok legalább egyharmada azt írásban az ok megjelölésével kéri, továbbá ha a Vezetőség azt indokoltnak tartja, vagy ha azt a bíróság elrendeli. Rendkívüli, tisztújító közgyűlést kell összehívni, amennyiben bármelyik vezetőségi tag megbízatása megszűnik. Rendkívüli közgyűlést kell továbbá összehívni, ha

 1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

(e) Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
(f) Az éves közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót – az Egye-sület nevének és székhelyének, valamint a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével – a rendes tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, vagy kézbesítő útján kell elküldeni, legalább tizennégy (14) nappal az éves közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézhezvételét követő két napon belül a rendes tagok jogosultak a napirend kiegészítését kérni a Vezetőségtől, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetőség jogosult dönteni.
(g) A közgyűlés ülése nyilvános.
(h) A rendkívüli közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót – az Egyesület nevének és székhelyének, valamint a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével – a rendes tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően.
(i) Nem szükséges külön meghívót küldeni az elnapolt közgyűlés összehívására, ha annak időpontját és helyszínét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban megjelölték.
(j) A legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható és dokumentálható.
(k) A közgyűlés üléseit az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távollétében az alelnökök egyike elnököl. Az elnök és az alelnökök távollétében a Vezetőség ideiglenes levezető elnököt választ.
(l) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább ötven százaléka plusz egy fő (50% + 1 fő) jelen van. Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes, a közgyűlést el kell napolni. A megismételt közgyűlést azonos napirenddel az eredeti közgyűlés megnyitásától számított legalább 30 perccel, de legfeljebb hetvenkét (72) óra elteltével kell megkezdeni. A megismételt közgyűlés a meghirdetett napirendi pontokban a jelenlévő rendes tagok számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre a rendes tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették.
(m) A rendes tagot meghatalmazással igazolt meghatalmazottja jogosult a közgyűlésen teljes jogkörrel képviselni. A rendes tagot a közgyűlésen csak egy másik rendes tag képviselheti.
(n) A közgyűlés határozatait – a jelen alapszabályban megjelölt kivételekkel – egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A szavazatok számlálását az alelnökök végzik.
(o) A közgyűlés az alapszabály módosításáról a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével dönt.
(p) A közgyűlés a Vezetőség tagjainak és az Egyesület elnökének megválasztásáról és visszahívásáról a jelen lévő tagok kétharmados szótöbbségével hozott határozatával dönt.
(q) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(r) A közgyűlés dönthet arról, hogy valamely kérdésben titkos szavazással határoz. A közgyűlés határozatai az Egyesület tagjaira és szerveire kötelező érvényűek.
(s) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(t) A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.
(u) A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Vezetőség egyik tagja vagy – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

 1. a közgyűlés időpontját és helyét,
 2. a közgyűlés ülésein elhangzottak lényegét,
 3. a közgyűlési ülésen szavazásra bocsátott előterjesztéseket,
 4. az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével,
 5. a közgyűlés határozatait szó szerint (határozat tartalma és hatálya).

(v) A közgyűlés tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezetője és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.
(w) A közgyűlési ülések jegyzőkönyveit a Vezetőség egyik tagjának kell megőriznie és nyilvántartania oly módon, hogy a közgyűlés által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A közgyűlési határozatokat az érintettek részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legfeljebb hét (7) nappal a közgyűlés időpontját követően. A közgyűlés döntéseit az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.
(x) A jegyzőkönyveket őrző vezetőségi tag köteles az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – előzetes egyeztetés alapján – bárki számára betekintést biztosítani.

8.2.2. Az Egyesület éves beszámolója

(a) Az Egyesület éves beszámolóját, beleértve a közhasznúsági jelentést a Vezetőség készíti elő és terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés elé terjesztendő beszámoló tartalmazza:

 1. a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 2. az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
 3. kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

(b) Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

 1. az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámolót, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit;
 2. a közhasznú jogállás feltételeinek való megfelelést igazoló adatokat, mutatókat;
 3. a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását;
 4. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
 5. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

(c) Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához és közhasznúsági jelentésének elfogadásához a közgyűlés egyhangú határozata szükséges.
(d) Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

8.3.1 A Vezetőség

(a) Az Egyesület állandó vezető ügyintéző szerve az öt (5) tagból álló Vezetőség, amelynek tagjai az elnök, a két alelnök, és két vezetőségi tag. A Vezetőség tagja kizárólag rendes tag lehet, aki megfelel a törvényben előírt feltételeknek. A Vezetőség tagjai az Egyesület tisztségviselői. A Vezetőség tagjai kötelesek a jogszabályban meghatározott titoktartási és felvilágosítási kötelezettségüknek eleget tenni.
(b) Az Egyesület képviseletét a Vezetőség tagjai önállóan látják el.
(c) A Vezetőség tagjait a közgyűlés választja meg 2/3-os többséggel. A Vezetőség tagjai megbízatásukat közösen, 3 évre kapják. A Vezetőség tagjai újraválaszthatók.
(d) A vezetőségi tag megbízatása megszűnik, ha:

 1. mandátuma lejárt, és a közgyűlés nem választja újra;
 2. tisztségéről írásban lemond;
 3. a közgyűlés tisztségéből visszahívja;
 4. a vezetőségi tag halálával;
 5. a vezetőségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 6. a vezetőségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(e) A közgyűlés a Vezetőség tagját akkor hívja vissza, ha

 1. kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi;
 2. az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít;
 3. a közügyek gyakorlásától bírósági határozattal eltiltják.

(f) Bármely vezetőségi tag az elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt a Vezetőség elfogadja. Az elnök lemondását a Vezetőségnek nyújthatja be.
(g) Az elnöki tisztség megüresedése esetén az elnöki tisztséget az új elnök megválasztásáig a Vezetőség által megbízott egyik alelnök tölti be. Bármely más tisztség megüresedésekor a tisztséget a Vezetőség többségi határozatával ideiglenesen betöltheti, azonban legfeljebb 90 napon belül köteles a közgyűlést összehívni, és a közgyűlés a lemondott tisztségviselő helyébe új tisztségviselőt választani.
(h) A vezetőségi tag visszahívása fegyelmi eljárás lefolytatását követően történik. A fegyelmi eljárást rendkívüli közgyűlés előtt kell lefolytatni. A vádpontokról az érintettet a közgyűlés időpontja előtt legalább tizenöt (15) nappal írásban értesíteni kell.
(i) A fegyelmi eljárás vezetésére a közgyűlés saját soraiból nyílt szavazással szótöbbséggel – levezető elnököt választ. A fegyelmi eljárás során a vezetőségi tag tudomására hozzák, hogy mit rónak a terhére, és lehetőséget biztosítanak a védekezésre. A fegyelmi eljárás során a közgyűlésnek figyelembe kell vennie a vétséget bizonyító és a mentő vagy enyhítő körülményeket egyaránt. A visszahívásról a közgyűlés 2/3-os többséggel dönt. Az eljárás lezárásakor a közgyűlés jogerős határozatot hoz, amelyet tértivevényes levél útján az érintett vezetőségi taghoz írásban eljuttat.
(j) A jogerős döntéssel szemben az érintett a döntésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő, amely lehetőségről a határozattal együtt tájékoztatást kap.
(k) A lemondott vagy felmentett vezetőségi tag helyére a közgyűlés új vezetőségi tagot választ. A vezetőségi tagok a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehetnek más közhasznú szervezet vezető tisztségviselői, ha korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselői voltak – annak megszűnését megelőző két év-ben legalább egy évig -,

 1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyil-vántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalma-zott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

(l) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
(m) Nem lehet az Egyesület Vezetőségének tagja az,

 1. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 2. aki az egyesület tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős eltiltás hatálya alatt áll;
 3. aki a vezető tisztségviselői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt áll.

(n) A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8.3.2. A Vezetőség működése

(a) A Vezetőség feladatkörébe tartozik

 1. az Egyesület napi ügyeinek vitele, a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók, köztük a közhasznúsági jelentés előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 7. a Vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 9. a tagság nyilvántartása;
 10. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 11. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 12. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 13. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

(b) A Vezetőség szükség szerint – de legalább évente két alkalommal – megbeszélést folytat. A megbeszélés történhet személyesen, vagy elektronikus úton is lefolytatható, ha a Vezetőség tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható és dokumentálható.
(c) A Vezetőség üléseit az Egyesület elnöke, alelnöke vagy a Vezetőség bármely két (2) tagja hívhatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét tartalmazó meghívót a Vezetőségi tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. A Vezetőség ülésének összehívásakor a napirendi pontokat meg kell jelölni, azonban bármely tag kérésére az ülésen új napirendi pont is felvehető.
(d) A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon legalább három (3) tag jelen van. A határozatképes Vezetőség gyakorolhatja a Vezetőség minden jogkörét. A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Azon írásbeli határozat, amelyet valamennyi, az adott kérdésben szavazni jogosult vezetőségi tag aláírt, ugyanolyan érvénnyel bír, mintha ezen határozatot a Vezetőség ülésén fogadták volna el.
(e) A Vezetőség ülései nyilvánosak.
(f) A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a Vezetőség tag-jai közül erre kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

 1. a vezetőségi ülés időpontját és helyét,
 2. a vezetőségi ülésen elhangzottak lényegét,
 3. a szavazásra bocsátott előterjesztéseket,
 4. az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének) feltüntetésével,
 5. a közgyűlés határozatait szó szerint, pontosan megjelölve a határozat tartalmát, időpontját és hatályát.

(g) A vezetőség tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a vezetőségi ülés levezetője és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.
(h) A vezetőségi ülések jegyzőkönyveit a Vezetőség erre kijelölt tagjának kell megőriznie és nyilvántartania oly módon, hogy a Vezetőség által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A vezetőségi határozatokat az érintettek részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legfeljebb hét (7) nappal az ülés időpontját követően. A Vezetőség döntéseit ezenkívül az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.
(i) A jegyzőkönyveket őrző vezetőségi tag köteles a vezetőségi ülések jegyzőkönyveibe, illetve a Vezetőség döntéseit tartalmazó iratokba – előzetes egyeztetés alapján – bárki számára betekintést biztosítani.
(j) A vezetőségi ülés b) pont szerinti, elektronikus úton történő lefolytatásának részletes szabályai a következők:

 1. Az elektronikus úton lefolytatandó vezetőségi ülésre szóló meghívót – amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját és az ülés lefolytatására szolgáló elektronikus elérhetőséget – legalább három nappal az ülés előtt az Egyesület honlapján nyilvá-nosságra kell hozni. Ha bármely vezetőségi tag az elektronikus úton lefolytatott ülés helyett a vezetőségi ülés megtartását kívánja, az elnök köteles a vezetőségi ülést összehívni.
 2. A vezetőségi ülés elektronikus úton történő lebonyolítására az Egyesület honlapján erre a célra létrehozott fórumon kerül sor.
 3. A vezetőségi tagok a vezetőségi ülés megtartására szolgáló fórumra a kizárólag a részükre rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be. A kizárólag, személyesen az egyes vezetőségi tagok rendelkezésére bocsátott felhasználónév és jelszó kombináció igazolja az elektronikus ülésre bejelentkező vezetőségi tag személyazonosságát.
 4. A bejelentkezéseket követően az ülés levezető elnöke megállapítja a jelenlévők számát és ellenőrzi, hogy az ülés határozatképes-e. A határozatképesség megállapítását követően kerül sor a meghívóban közölt – és az elektronikus ülés lefolytatásának elérhetőségén közzétett – napirendi pontok tárgyalására. A bejelentkezett vezetőségi tagok a vezetőségi ülésen az elektronikus út által lehetővé tett módon szólalhatnak fel és szavazhatnak az egyes határozati javaslatokról. A határozati javaslatokról tartott egyes szavazások végeredményét és a határozati javaslat elfogadását vagy elvetését az ülés levezető elnöke az adott szavazás végén az elektronikus úton tartott vezetőségi ülés megtartására szolgáló fórumon rendre közzéteszi.
 5. A vezetőségi ülés elektronikus úton történő megtartása céljára szolgáló fórumon szereplő tartalmat az érdeklődő felhasználók bármikor megtekinthetik, és a vezetőségi ülést valós időben követhetik is.
 6. A napirendi pontok megtárgyalását követően az elektronikus úton lefolytatott vezetőségi ülést a levezető elnök berekeszti, és ezt az elektronikus ülés lefolytatására szolgáló fórumon egyértelműen közzéteszi.
 7. Az ülés berekesztését követő öt munkanapon belül a vezetőségi ülésen hozott határozatokat, valamint az ülés jegyzőkönyvét az elektronikus vezetőségi ülés lefolytatására szolgáló fórumon és az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.

(k) Valamennyi vezetőségi tag köteles a vezetőségi üléseknek, illetve azon bizottságok üléseinek, amelyeknek tagja, legalább hatvan százalékán (60 %) részt venni.
(l) A vezetőségi tag kötelessége a Vezetőség előtt feltárni az esetleg felmerülő érdekellentéteket. Ha vezetőségi tagot érintő, érdekellentét lehetőségét magában foglaló ügy kerül a vezetőség elé döntéshozatalra, az érintett Vezetőségi tag nem szavazhat. A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(m) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8.3.3. Az Egyesület elnöke

(a) irányítja a Vezetőség munkáját;
(b) vezeti a Vezetőség üléseit;
(c) vezeti a közgyűlés üléseit;
(d) beszámol a közgyűlésnek a Vezetőség és az Egyesület előző évi munkájáról, valamint – a könyvelő jelentése alapján – az Egyesület előző évi gazdálkodásáról;
(e) irányítja és ellenőrzi a közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatok végrehajtását;
(f) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
(g) intézkedik és dönt a Vezetőség ülései közötti időszakban a Vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
(h) kapcsolatot tart más társadalmi és érdek képviseleti szervezetekkel.

8.3.3. Az elnököt távollétében az alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

8.3.4. A Vezetőség tagjai:

 • Martinovichné Debulay Bianca, elnök
 • Rózsa Ibolya, alelnök
 • Schneiderné Diószegi Eszter, alelnök
 • Kovalikné Szabó Éva, vezetőségi tag
 • Rákosi Dóra, vezetőségi tag

8.4. Adminisztratív feladatok

(a) Az Egyesület adminisztratív feladatait az erre kijelölt egyik vezetőségi tag látja el. Az adminisztrációt ellátó vezetőségi tag feladatai

 1. az Egyesület tagjainak nyilvántartása;
 2. a tagdíjbefizetések nyilvántartása;
 3. levelezések, kommunikáció az Egyesület tagjaival;
 4. a közgyűléseken és a vezetőségi üléseken a jegyzőkönyv vezetése;
 5. a közgyűlések és a vezetőségi ülések meghívóinak megküldése az érintett tagok részére;
 6. a közgyűlésekről és a vezetőségi ülésekről készített jegyzőkönyvek, valamint a közgyűléseken és a vezetőségi üléseken hozott határozatok megőrzése, nyilvántartása és az érintettek részére történő megküldése a következő szabályok szerint:
  (a) a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közgyűlés és a Vezető-ség döntéseinek tartalma, meghozatalának időpontja és hatálya megállapítható legyen;
  (b) tartalmaznia kell a nyilvántartásnak a döntés ellen szavazók és a döntést támo-gatók számarányát, illetve - ha lehetséges - személyét;
  (c) a közgyűlés és a Vezetőség döntéseit az érintettekkel hét napon belül kell írásban közölni.
 7. az Egyesület dokumentumainak nyilvántartása, az egyesületi irattár és archívum áttekinthető rendszerezése; és a betekintés lehetővé tétele előzetes egyeztetés alapján bármely érdeklődő személy számára;
 8. a közgyűlés és a Vezetőség döntéseinek, valamint az éves beszámolónak az Egyesület saját internetes honlapján történő közzététele;
 9. kapcsolattartás az Egyesület által megbízott személyekkel (pl. könyvelővel);
 10. minden olyan feladat, amivel a Vezetőség ezt a vezetőségi tagot megbízza.

(b) Az adminisztratív feladatairól lemondott vagy azoktól megfosztott vezetőségi tag az Egyesület iratait köteles maradéktalanul átadni az Egyesület elnökének. Új adminisztratív feladatokkal megbízott vezetőségi tag kinevezéséig e feladatokat az Egyesület elnöke látja el.

8.5. Munkacsoportok

(a) A LLLI szervezeti felépítésével összhangban az egyes speciális feladatok ellátására munkacsoportok működnek az Egyesületen belül. Az egyes munkacsoportok az adott feladatra speciálisan kiképzett La Leche Liga szoptatási tanácsadók, mint tisztségviselők dolgoznak.
(b) Az egyes munkacsoportok feladatait a LLLI határozza meg, működési feltételeiket az Egyesület biztosítja.

9. Az Egyesület megszűnése

(a) Az Egyesület megszűnik feloszlással, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.
(b) Ha az Egyesület feloszlatásra kerül, azt a vagyonrészt, amely a szabályszerűen felmerült összes adóssága és költségei kiegyenlítése után fennmarad, a LLLI küldetésével egybevágó, jótékony célra közhasznú szervezetnek kell adományozni a Vezetőség által meghatározott módon. Minden tag adóssága az esedékes és meg nem fizetett tagsági díj összegéig terjed.

10. Vegyes rendelkezések

(a) Az Egyesület közgyűlési és vezetőségi döntéseit, alapszabályát, működésével kapcsolatos iratait, éves beszámolóit, közhasznúsági jelentését, továbbá az adminisztratív feladatokat ellátó vezetőségi tag elérhetőségét saját internetes honlapján közzéteszi. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az adminisztratív feladatokat ellátó vezetőségi taggal való előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.
(b) Az Egyesület részére támogatást nyújtó bármely szerv, szervezet ill. személy betekinthet azon iratokba, melyekből megállapítható, hogy az általa adott támogatást az Egyesület mire fordította.
(c) Az Egyesület működéséről és szolgáltatásai igénybevételének lehetőségéről a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

11. Záró rendelkezések

(a) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi I. törvényben és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak, valamint a társadalmi szervezetekre vonatkozó, mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadók.
(b) Az Egyesület Alapszabályának ezt a módosított változatát a 2014.október 19. napján tartott közgyűlés fogadta el.

Fót, 2014. október 19.

A fenti alapszabály módosult! A egyesület jelenleg hatályos alapszabálya itt olvasható: