Adatvédelmi nyilatkozat

1. AZ ADATVÉDELEM ALAPJA

Az adatvédelmi nyilatkozatban kinyilvánítjuk a Leche Liga Magyarország Egyesületnek (továbbiakban: LLL, adatkezelő) a felhasználók és az érintettek által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát.  Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz rendelet rendelkezéseinek betartása.

Az LLL kiemelt célja, hogy a felhasználó, illetve érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak. Az LLL elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az LLL mint adatkezelő ebben a dokumentumban  tájékoztatja az érintettet az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa.

Adatkezelő adatai:

La Leche Liga Magyarország Egyesület

postacím: 2151 Fót, Imre király u. 1.

nyilvántartási szám:  01-02-0004745

adószám: 18048092-1-13

Elnök: Schneiderné Diószegi Eszter

telefonszám: 06 (20) 565-3940

vezetőség@lll.huagyarország Egyesület – Minden jog fenntartva!
Postacím: 2151 Fót, Imre király u 1. • Számlaszám: 11711034-20810526 • Adószám: 18048092-1-13

2. AZ ADATVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FOGALMAK A TÖRVÉNY ALAPJÁN

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy,

felhasználó: az adatkezelő honlapján böngésző, oldalakat letöltő  – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

személyes adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).

tanácsadó: A Le Leche Liga által akkreditált szoptatási tanácsadó, aki a tanácsadói munkát végzi

3. ADATSZOLGÁLTATÁS 

A La Leche Ligát azért alapították, hogy főképp személyes segítségnyújtással bátorítást és megfelelő információt adjon minden édesanyának, aki szoptatni kívánja gyermekét.

A fenti cél érdekében a szervezet tevékenységei során anyacsoportokat tart, tanácsadást nyújt személyesen, telefonon, interneten keresztül, képzéseket tart, tanácsadókat képez, ezen tevékenységei során adatszolgáltatás és adatkezelés történik.

Az adatkezelő tevékenységei során kizárólag az érintett megkeresése által kerül kapcsolatba az érintettel, az érintett adataival. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyét érintő személyes adatok kezeléséhez.

  • Telefonos, e-mail-es, személyes megkeresés során tárolt személyes adatok: név, cím, e-mail-cím, telefonszám, egyéb személyes adatok, melyek a tanácsadói munkát segítik (szoptatással közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatba hozható információk)

A tárolás módja: adott tanácsadó írásos feljegyzése

  • Csoportok működtetése: tárolt adatok: név, gyermek adatai, e-mailcím

A tárolás módja: adott tanácsadó írásos feljegyzése

  • Képzések során tárolt adatok: név, e-mailcím, telefonszám

A tárolás módja: a képzésért felelős személy nyilvántartásában

Az adatszolgáltatás célja, hogy a tanácsadás során magas szakmai színvonalú segítségnyújtás történjen, továbbá lehetőséget biztosít a szervezet éves beszámolóinak, statisztikai adatainak elkészítéséhez, a szakmai munkába való visszafordításának. Ezen túl a segítségnyújtásokról szóló információk biztosítják egy lehetséges jogorvoslati, kártérítési eljárásban való képviseletet.

Az adatok tárolása 5 évig történik meg, utána a tárolt adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az adatkezelő adatfeldolgozást nem végez, a rendelkezésre álló adatokat kizárólag statisztikai céllal  használja. Az érintett személyes adatai statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon, beazonosíthatatlan módon kezelhetők.

Az adatkezelő 3. személynek, más szervezetnek, illetve más országba a rendelkezésre álló adatokat nem szolgáltatja ki, azokat marketing célra nem használja.

4. BEÉPÍTETT ADATVÉDELEM

kidolgozás alatt…

5. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, zárolását, élhet tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségeken.

Tájékoztatási jog: az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai helyességéről és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs önrendelkezési joga alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad legfeljebb 30 napon belül, kérelemre írásban az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Adathelyesbítés joga: az érintett bármikor kérelmezheti az adatai helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Adattörlési jog: az érintett bármikor kérelmezheti adatai törlését. Ebben az esetben az adatkezelő az adatokat törli, és az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. A személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

Zárolás joga: az érintett bármikor kérelmezheti adatai zárolását. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozás joga: Az érintettnek joga van arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű adatkezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogi hátterű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Az érintett jogorvoslatért fordulhat az alábbi szervhez:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 0613911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Fake ID requirements for www.lll.hu customers application, english version

buying fake id on sites like idhurry or idgod is not acceptable either for young mothers or for their children. These fake id are designed for students and alcohol purchases and are not accepted on LLL.hu